Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van paperpaints.nl, gevestigd in Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, onder nummer: 32140526

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Paperpaints

Artikel 1 – Toepasselijkheid 
Artikel 2 – Overeenkomst
Artikel 3 – Prijzen/ Aanbiedingen
Artikel 4 – Betalingen
Artikel 5 – Levering
Artikel 6 – Retourzendingen
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten – auteursrecht
Artikel 9 – Reclamaties en aansprakelijkheid
Artikel 10 – Elektronische communicatie en bewijs
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Privacy
Artikel 13 – Diversen
Artikel 14 – Auteursrecht
Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Toepasselijkheid

1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paperpaints zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden

(hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2    Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Paperpaints worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Paperpaints ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.    Overeenkomst

2.1    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Paperpaints. Paperpaints is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.    Prijzen/ Aanbiedingen

3.1    Alle prijzen en aanbiedingen van Paperpaints zijn vrijblijvend en Paperpaints behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Paperpaints.
3.3    Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
3.4    Paperpaints is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Paperpaints zo spoedig mogelijk worden aangepast.
3.5    Bij betaling via overschrijving dient het bedrag binnen 5 dagen op de rekening van Paperpaints te zijn bijgeschreven. Pas na ontvangst van de betaling wordt er gestart met de vervaardiging dan wel levering van het product.

4.    Betalingen

4.1    Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Paperpaints.
4.2    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Paperpaints gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3    Bij betaling via overschrijving dient het bedrag binnen 5 dagen op de rekening van Papeprpaints te zijn bijgeschreven. Pas na ontvangst van de betaling wordt er gestart met de vervaardiging dan wel levering van het product.

5.    Levering

5.1    Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. Als Paperpaints uw betaling heeft ontvangen zal uw bestelling binnen 4-7 werkdagen naar het door u opgegeven adres verzonden worden. 

Paperpaints verzendt de door u gekochte producten via PostNl. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd. Paperpaints voelt zich verantwoordelijk voor elke zending totdat deze bij u bezorgd is. Wanneer u het product tegen een meerprijs verzeker wilt laten verzenden dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper.

5.2    De door Paperpaints opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is

6.    Retourzendingen

6.1    U heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de retourzendingen slechts geaccepteerd worden indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.2    U bent verplicht te controleren of de bij u thuisbezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Paperpaints onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3    Indien is aangetoond dat het Paperpaints product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt Paperpaints zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
6.4    Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild indien:

• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
• Het artikel gebruikt en/of gewassen is.
• U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

– Wanneer het product speciaal voor u op maat gemaakt is en daardoor niet meer verkoopbaar is voor andere klanten, hierbij valt te denken aan producten met een naam erop of producten in afwijkende kleurcombinaties.

7.    Eigendomsvoorbehoud

7.1    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Paperpaints verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8.    Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1    U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Paperpaints geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.    Reclamaties en aansprakelijkheid

9.1    Paperpaints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Paperpaints verkochte producten.

9.2    De inhoud van www.papeprpaints.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Paperpaints kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Paperpaints niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

10.  Elektronische communicatie en bewijs

10.1    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Paperpaints, dan wel tussen Paperpaints en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Paperpaints is Paperpaints niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Paperpaints.

11.    Overmacht

11.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Paperpaints in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Paperpaints gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Paperpaints kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.    Privacy

12.1    Paperpaints respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Paperpaints zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13.    Diversen

13.1    Indien u aan Paperpaints schriftelijk opgave doet van een adres, is Paperpaints gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Paperpaints schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2     Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Paperpaints in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Paperpaints vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.3    Paperpaints is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14.    Auteursrecht

14.1     Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden worden overgenomen.
14.2     Delen is alleen toegestaan met naamsvermelding.
14.3     Beelden mogen in geen enkel geval worden gebruikt voor toepassingen zonder toestemming van Paperpaints.

15.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.